Ενημέρωση για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Παν. Πελοποννήσου στην Πάτρα – Σπουδές & Προοπτικές

Γιατί να σπουδάσω στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών   του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα;

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 (ν.4610/2019) εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών και έχει έδρα την Πάτρα.

Αποστολή του Τμήματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και η καλλιέργεια επαγγελματικών, επιστημονικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στους αποφοίτους του, με στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας και έρευνας στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Για την επίτευξη της αποστολής του, το Τμήμα προσφέρει τρείς (3) κύκλους σπουδών:

  • Προπτυχιακές σπουδές – Διάρκεια: δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές – Διάρκεια: τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Διδακτορικές σπουδές

Το Τμήμα παρέχει τίτλο σπουδών που έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως «ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου – integrated master» (παρ. 1, άρθρου 46, Ν. 4485/2017). Επομένως, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Ιστοσελίδα: https://www.ece.uop.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.