Κατανομή Στρατευσίμων – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

1. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004) που διαμένουν στις Περιφερειακές Ενότητές μας είχαν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Υπηρεσία μας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Παρά την παρέλευση της προθεσμίας, οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται σε εκπρόθεσμη κατάθεση Δελτίου Απογραφής μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας αρχικής κατάταξης της κλάσης τους. Λόγω της εκπρόθεσμης κατάθεσης, γνωρίζεται ότι θα επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ενός (1) μηνός.

2. Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί και ηλεκτρονικά απο την ιστοσελίδα www.stratologia.gr κάνοντας είσοδο με κωδικούς taxisnet και Στρατιωτικό Αριθμό. Η Υπηρεσία εισηγείται την παρότρυνση των υπόχρεων σε κατάθεση Δελτίου Απογραφής να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, στα πλαίσια του περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοΐού.

3. Δεδομένου ότι η διαδικασία απογραφής και η επιτυχής έκβαση της στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη σωστή και ευρεία ενημέρωση των στρατευσίμων, παρακαλούμε για την ακριβή και έγκαιρη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα παρακάτω:

α. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα από το Δήμο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.

β. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:
(1) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου,
(2) Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ,
(3) Βεβαίωσης ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

γ. Οι στρατευσίμοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e- mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από μη
ενημέρωση (παραλαβή σημειώματος κατάταξης, προσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία ευρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ.).

δ. Όσοι πάσχουν από σοβαρά και μόνο προβλήματα υγείας υποβάλλουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

ε. Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων (αδήλωτοι), οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν, οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αρρένων.

Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Στρατολογική Υπηρεσία, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στα τηλέφωνα 2131501776-78-80,
email: sgdytattik@5512.syzefxis.gov.gr (Πέτρου Ράλλη 2, Αθήνα, ΤΚ 11855 ).

Δείτε το έγγραφο που έστειλε η Στρατολογική Υπηρεσία ΕΔΩ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.