Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Πτυχές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Στατιστικής”

Το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα

«Πτυχές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής»

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:30-15:30, με ομιλητή τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Καρλή, μέσω του link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ai6_PRl90Hs-yshtR25nItcMBH8YSsrgsGXoMdUhhzuk1%40thread.tacv2/1622491617980?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%224bd415dc-a47f-47d6-a812-367d6b6d01a8%22%7d

Η σχετική πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής (https://www.dept.aueb.gr/stat)

Τα σχόλια είναι κλειστά.